Linschoten-Vereeniging

Richtlijnen voor bezorgers van een publicatie in de reeks Werken

versie dd. 16/11/2012

Download deze auteursinstructie in Word-versie

1. Het beoordelen van een aangeboden tekst

Als een brontekst wordt aangeboden, beslist het bestuur over het al dan niet opnemen in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging. Daarbij worden, conform de doelstelling van de vereniging, de volgende punten in overweging genomen:

2. De Commissie van Toezicht

De bezorger van een werk zal worden begeleid door een Commissie van Toezicht (CvT), waarin ten minste een bestuurslid en een of meer deskundigen op het terrein van de brontekst zitting hebben. In het ideale geval bepaalt de bezorger in samenspraak met de CvT waar in de inleiding op de brontekst de zwaartepunten zullen liggen en welk speciaal kaartmateriaal, illustraties, tabellen en bijlagen er eventueel nodig zijn. Als het gehele manuscript gereed is, beoordeelt de CvT de inleiding en de brontekst, inclusief de annotatie en eventuele bijlagen op leesbaarheid en inhoud. De bezorger verwerkt na overleg met de CvT het commentaar. Het is niet de taak van de CvT om de transcriptie van de brontekst te controleren of om de aangeleverde teksten te corrigeren of tekstbijdragen te leveren. Het bestuurslid in de CvT volgt het drukproces. Hij ontvangt de drukproeven in CC van de Walburg Pers en controleert of de uitgave aan de 'standaarduitgave' voldoet.

3. Wijze van tekstbezorging

De brontekst (en eventuele archiefstukken die als bijlagen worden opgenomen) wordt volgens de door het Historisch Genootschap voorgestelde 'gemengde methode getranscribeerd. Eventueel kan de bezorger in overleg met de CvT voor een iets strengere of vrijere variant van deze methode kiezen. Zie voor een beschrijving van de gemengde methode de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 6e herziene druk ('s-Gravenhage 1988). De belangrijkste ingrepen in de brontekst volgens de gemengde methode zijn:

4. Onderdelen van een Werk

Hieronder volgt een opsomming en beschrijving van de gebruikelijke onderdelen waaruit een Werk bestaat. De met een asterisk aangemerkte onderdelen zijn optioneel. Voor de paginering worden Arabische cijfers gebruikt. Als standaard dient V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff, Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835). Werken uitgegeven door de Linschoten-vereeniging CX (Zutphen 2011).

5. Onderschriften van illustraties

[nummer]. [Omschrijving illustratie in vet.] [Soort illustratie, jaartal]. [Vindplaats]

Voorbeelden:
1. De Slag bij Kamperduin, 11 oktober 1797. Schilderij door R. Dodd, 1798. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam 2. Dirk Hendrik Kolff staand in een sloep voor het schip Utrecht. Sepiatekening door een onbekende kunstenaar, z.j. Particuliere collectie

6. Vermelding bronnen, literatuur en wijze van annotatie

De vermelding van geraadpleegde bronnen en literatuur, en de wijze van annotatie dient te geschieden zoals beschreven in P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn 2005, 10e druk). Hieronder worden in het kort de belangrijkste kenmerken weergegeven.

7. Spelling

8. Opmaak

De bezorger ontvangt van de Walburg Pers instructies voor de opmaak (aanleveren Word-bestand, tabellen, illustraties etc.)

9. Varia

De bezorger ontvangt een auteursinstructie van de Walburg Pers waarin staat hoe het manuscript (digitaal en op papier) bij de uitgeverij moet worden ingeleverd.
De bezorger corrigeert, in overleg met de uitgeverij, de drukproeven.

Voor nadere informatie over tekstedities, zie: