Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft besloten om ter gelegenheid van het jubileum in 1998 een penning in te stellen, de Linschoten-Penning. De penning is bestemd voor een persoon, een groep personen of een organisatie die - in welke vorm dan ook - aan de doelstelling van de Vereeniging bijdraagt. Dat kan dus een tentoonstelling zijn, een documentaire, een publicatie of een andere presentatievorm van culturele aard.

 

 

De volgende laureaten hebben de voorbije jaren een penning uitgereikt gekregen:

 • Linschoten-Penning 1998: Arthur Japin, 'De zwarte met het witte hart'.
 • Linschoten-Penning 1999: Dirk Buiskool, 'De reis van Harm Kamerlingh Onnes, Brieven uit de Oost 1922 - 1923'.
 • Linschoten-Penning 2000: J. van Campen.
  J. van Campen werd genomineerd voor zijn studie De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen, in 2000 uitgegeven door Uitgeverij Verloren.
 • Linschoten-Penning 2001-2002: M. Peters en F. André de la Porte.
  Peters en André de la Porte ontvingen de penning voor hun boek In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India, in 2002 gepubliceerd door Uitgeverij Lubberhuizen.
 • Linschoten-Penning 2003: Roelof van Gelder.
  Dr. Roelof van Gelder ontving de penning voor zijn boek Naporra's omweg: het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Het boek is een bewerking van de autobiografie van een boerenzoon uit Oost-Pruisen, die zijn heil zocht als matroos bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
  In zijn juryrapport schetst juryvoorzitter Lodewijk Wagenaar de verdiensten van Van Gelders onderzoek naar de schrijver van het manuscript, dat zich sedert 1923 in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam bevindt. Het boek is een levendige schets van een protagonist die niet altijd wilde deugen, die tevens veel inzicht geeft in de inter-Europese migratie in de 18de eeuw. In zijn dankwoord karakteriseert Van Gelder zijn bekroonde boek als een biografie-in-context en wijst hij nog even op de nooit gerealiseerde plannen uit 1924 van uitgever Wouter Nijhoff om het manuscript onder auspiciën van de Linschoten-Vereeniging te laten verschijnen. Bijna tachtig jaar later kruisen de wegen van Naporra en de Vereeniging elkaar dan toch.
 • Linschoten-Penning 2004: Michel Chandeigne.
  De Franse uitgever Michiel Chandeigne ontving de penning voor zijn vertalingen van Nederlandse reisverslagen.
  In zijn juryrapport gaat jurylid Diederick Wildeman nader in op de activiteiten van de uitgeverij Éditions Chandeigne. In 1992 begon deze kleine uitgeverij onder de fondsnaam Collection Magellane met de publicatie van een reeks van Portugese reisverslagen in Franse vertaling, vier jaar later gevolgd door de eerste vertaling van een Nederlands reisverslag. Inmiddels heeft de Éditions Chandeigne vijf Nederlandse reisverslagen vertaald en gepubliceerd, waarmee het Franse publiek heeft kunnen kennismaken met de wederwaardigheden van mensen als Gerrit de Veer, Willem IJsbrantsz. Bontekoe en François Caron.
 • Linschoten-Penning 2005: Leonard Blussé.
  Prof. dr. J.L. Blussé is hoogleraar in de Europees-Aziatische betrekkingen aan de Universiteit Leiden en gastprofessor aan de universiteit van Xiamen. De inzet en het enthousiasme van Leonard Blussé hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de belangstelling voor het VOC archief als bron voor de gemeenschappelijke geschiedenis internationaal de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Bovendien is door zijn inzet veel bronnenmateriaal voor degenen die het Nederlands of Aziatische talen niet machtig zijn, toegankelijk gemaakt. Voor de leden van de penningcommissie was dat aanleiding om hem voor te dragen voor de Linschotenpenning 2005.
  Lees meer ...
 • Linschoten-Penning 2006: de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.
  De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders is een van de vele verenigingen en organisaties die zich in Nederland bezighouden met het maritieme verleden. Hoewel in ontstaan en doelstellingen in veel opzichten anders dan de Linschoten-Vereeniging, weten de Kaap Hoorn-vaarders op een geheel eigen en effectieve wijze de aandacht te vestigen op de Nederlandse rol in de ontdekking van de wereld en de prestaties van Nederlandse zeelieden in de periode van de zeilvaart. Met de toekenning van de Linschotenpenning wil het bestuur van de Linschoten-Vereeniging haar waardering uitdrukken voor deze zustervereniging.
  Lees meer ...
 • Linschoten-Penning 2007: A.N. Paasman.
  prof. dr. A.N. Paasman is emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Linschoten-Penning 2010: "Sailing letters". Juryrapport.
 • Linschoten-Penning 2013: Marijke Barend-Van Haeften. Juryrapport.
 • Linschoten-Penning 2015: Lodewijk Wagenaar. Juryrapport.
  Voormalig bestuurslid dr. Lodewijk Wagenaar kreeg de Linschotenpenning voor de wijze waarop hij belangstelling heeft weten te kweken voor de kennis over en het behoud van het VOC-erfgoed in Azië en met name op Sri Lanka. Daarnaast is Lodewijk een geboren verhalenverteller en heeft hij binnen en buiten Linschotenverband vele activiteiten ontplooid die de kennis van het historisch reisverhaal hebben bevorderd. De Linschotenpenning 2015 werd op 13 juni 2015 in Enkhuizen overhandigd.
 • Linschoten-Penning 2017: Louwrens Hacquebord. Juryrapport.
  Prof. dr. Louwrens Hacquebord is sinds 2013 emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte onder meer onderzoek naar de 17de eeuwse walvisvaarders-nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen en naar het Behouden Huys van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla. Professor Hacquebord ontving de Linschoten-Penning 2017 voor zijn vele activiteiten en verdiensten op het gebied van de kennis van het Arctisch en Antarctisch gebied.
 • Linschoten-Penning 2018: Pieter Schriks
  De uitreiking van deze penning is anders verlopen dan alle voorgaande keren. Normaliter wordt er een jury gevormd die het bestuur van de Linschoten-Vereeniging de naam van een geschikte laureaat voorstelt. Deze penning werd eenmalig door het bestuur zelf toegekend. De reden daarvoor is dat we een persoon wilden eren die een hele belangrijke positie in de geschiedenis van de Vereeniging heeft ingenomen, onze uitgever Pieter Schriks, die in 2017 op 52-jarige leeftijd overleed.
  Lees meer ...
 • Linschoten-Penning 2019: VPRO Reisseries
  Verhalen over reizen bepalen ons beeld van de wereld – niet alleen in het verleden, maar ook in het heden, zoals de VPRO Reisseries op een indrukwekkende wijze laten zien. De Linschoten-Penning – voor het eerst in 1998 uitgereikt – is bestemd voor een persoon, of een groep personen of een organisatie die – in welke vorm dan ook – aan de doelstelling van de Vereeniging bijdraagt, d.w.z. de bevordering van de belangstelling voor en kennis omtrent het reisverhaal. De Linschoten-Penning is vaak toegekend aan personen die bijzondere publicaties hebben gerealiseerd. In 2019 heeft de jury besloten de penning toe te kennen aan de VPRO Reisseries.
  Lees meer ...
 • Linschoten-Penning 2021: Henk den Heijer
  Reisverhalen vormen nog altijd een belangrijk deel van ons wereldbeeld. Met een reisverhaal betreed je een onbekende wereld aan de hand van persoonlijke ontmoetingen met vaak alledaagse mensen die je vergezellen op je tocht. Tijdens die reizen verwonderen, verbazen en bewonderen we als lezer hoe andere mensen en culturen omgaan met normen en waarden waarmee ook wij worstelen en onze samenleving inrichten.
  De jury is onder de indruk van Den Heijers verdiensten om het reisverhaal als historische bron onder de aandacht van velen te brengen, als bezorger van meerdere zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse reisverhalen maar ook als pleitbezorger voor samenwerking tussen wetenschappers, museumconservatoren en andere liefhebbers van de maritieme geschiedenis om via interdisciplinaire kennisuitwisseling tot een beter begrip van de geschiedenis en nalatenschap te komen.
  Lees meer ...